Desalinizacija i obrada morske i bočate vode


Pregled:

 1. Opis postupka
 2. Postrojenje reverzne osmoze za desalinizaciju morske vode tip UO 100 SW - UO 200 SW
 3. Postrojenje reverzne osmoze za desalinizaciju morske vode tip UO 650 SW (15m3/h), UO 850 SW (20m3/h), UO 2500 SW (60m3/h)
 4. Postrojenje reverzne osmoze za desalinizaciju morske vode tip UO 5.000 SW, UO 10.000 SW, UO 20.000 SW

Opis postupka

Krajevi uz more i otoci često imaju velike poteškoće sa opskrbom pitke i tehnološke vode, te zbog toga se sve češće javljaju stalne ili povremene nestašice vode i sve posljedice koje iz toga proizlaze. Dragocjene mjere za rješavanje ove problematike proizlaze iz obrade morske vode za zadovoljavanje potrebe opskrbom pitke i tehnološke vode na ovim područjima.
Obrada morske vode ima svoju funkciju, jer Uredba o klasifikaciji vode (NN br. 77/98) odnosi se na sve površinske vode, podzemne vode i mora u svezi zaštite od onečišćenja s kopna i otoka.

Ukupno otopljene krute tvari - (TDS) je izraz, koji se koristi kako bi se opisale anorganske soli i male količine organskih tvari, koje su prisutne i otopljene u vodi. Glavni sastojci su u glavnom kationi i to: kalcij, magnezij, natrij i kalij, te anioni: karbonati, bikarbonati, kloridi, sulfati i nitrati. Na okus vode utječu otopljene čestice krutih tvari. Prihvatljivost određene vode za piće određuje se prema razini ukupno otopljenih krutih tvari u vodi.

Tablica 1. Kakvoća vode u ovisnosti od TDS

odlična voda TDS 300 mg/l
dobra voda TDS 300 - 600 mg/l
zadovoljavajuća voda između 600 i 900 mg/l
neprihvatljiva voda sadrži više od 1200 mg/l

Voda sa izuzeto niskim koncentracijama TDS može biti također neprihvatljiva, zbog svog neukusnog, bljutavog okusa.
TDS u zalihama vode potječe iz prirodnih izvora, kanalizacije, gradskih i poljoprivrednih otjecanja vode, te industrijskih otpadnih voda. Sol koja se koristi za odleđivanje cesta u zimskim mjesecima, također doprinosi povećanju ukupne koncentracije TDS u različitim vodama.
Utvrđeno je, da koncentracija TDS u zalihama voda koja potječe iz prirodnih izvora, može varirati od 30 mg/l do gotovo 6000 mg/l, što ovisi o topljivosti minerala u različitim geološkim razdobljima. Nemamo nikakvih novih podataka o utjecaju TDS u vodi za piće odnosno ima li unos takove vode utjecaj na zdravlje. U ranijim studijima i istraživanjima koja su se provodila, primijećeno je, da povećana koncentracija TDS u vodi za piće povećava oboljenja od raka, koronarnog oboljenja srca, arterioskleroze i kardiovaskularnih poremećaja. Ukupna stopa smrtnosti također je povećana u odnosu s razinom koncentracije TDS u vodi za piće. U sažetku studije koja je provedena u Australiji navedeno je, da je smrtnost kod svih kategorija srčanih oboljenja povećana u zajednicama sa visokim razinama topljivih krutih čestica, kalcija, magnezija, sulfata, klorida, fluorida, alkaličnosti, ukupne tvrdoće i pH vrijednosti, kada se usporede sa onim vodama, gdje je razina bila niska. Pri tome se u odnosu na smrtnost od kardiovaskularnih bolesti nisu uzimali u obzir drugi potencijalni faktori, koji bi mogli dovesti do zabune.
Rezultati ograničene epidemiološke studije u bivšem Sovjetskom Savezu pokazuju, da je prosječan broj slučajeva upale žučne vrećice i žučnog kamenca tijekom petogodišnjeg perioda rastao sa prosječnom razinom suhog ostatka u podzemnim vodama. Mora se ipak navesti, da se broj slučajeva mijenja od godine do godine u jednom području, kao što se mijenjala razina suhog ostatka u svakom području, no nisu poduzeti nikakvi koraci, da se svi ovi faktori međusobno uzmu u obzir.
Određeni sastojci TDS, kao kloridi, sulfati, magnezij, kalcij i karbonati utječu na koroziju odnosno na oblaganje cijevi u sustavima za dovod vode. Visoke razine TDS (>500 mg/l) dovode do pojačanog oblaganja u vodovodnim cijevima, bojlerima, grijačima vode i ostalim kućnim pomagalima, kao što su kotlići i glačala na paru, te u industrijskim postrojenjima i uređajima. Takvo taloženje može dovesti do skraćenja životnog vijeka gore navedenih uređaja i značajne gubitke energije.

NAMJENA DESALINIZACIJE MORSKE VODE

Glavna zadaća desalinizacije morske vode je u tome, da se određeni sastojci TDS-a, kao kloridi, sulfati, magnezij, kalcij i karbonati svedu u granice, koje su određene za kvalitetu pitke i tehnološke vode, potrebne za korištenje stanovništvu i industriji, osobito u onim područjima, gdje je glavni izvor obrade - morska voda.
Kloridi su uvelike rašireni u prirodi kao soli natrija (NaCl), kalija (KCl) i kalcija (CaCl2).

Tablica 2. Fizikalno- kemijska svojstva

Sol Topljivost u hladnoj vodi Topljivost u toploj vodi
natrijev klorid 357 g/l 391 g/l
kalijev klorid 344 g/l 567 g/l
kalcijev klorid 745 g/l 1590 g/lPrag osjeta za NaCl i CaCl2 u vodi je 200-300 mg/litru. Već okus kave se pojačava, ako se radi s vodom koja sadrži klorid u koncentraciji većoj od 400 mg/litri za natrijev klorid i 530 mg/litri za kalcijev klorid. Oborine ispiru kloride sa različitih stijena u zemlju i vodu. Kloridni ion je jako pokretan i prenosi se u zatvorene bazene, oceane i mora. Morska voda bogata je pored ostalog i natrijevim kloridom tako da pod njezinim utjecajem i vodna područja imaju povišenu koncentraciju klorida u rasponu od 5 - 460 mg/litri. Razine klorida u nezagađenim vodama često su ispod 10 mg/litri, a ponekad i 1 mg/litri.
Kloridi povisuju električnu vodljivost vode i tako povećavaju koroziju. Kod metalnih cijevi klorid reagira sa metalnim ionima stvarajući topljive soli, te povećavaju razinu metala u pitkoj vodi. Povećane koncentracije natrijevog klorida u vodi dovode vodu do neprihvatljivog okusa.
Sve su ovo razlozi, koji nas navode, da se učini prva analiza vode, a onda odredi postupak odsoljavanja, koji obuhvaća nekoliko faza:

 • Predtretman: flokulacija, filtracija, doziranje
 • Desalinizacija: reverzna osmoza, čišćenje naprave reverzne osmoze
 • Posttretman: kloriranje, korekcija pH

Taj se postupak pokazao uspješnim na više sredozemnih otoka. U radu je prikazana desalinizacija morske vode na osnovi jednog od već funkcionirajućih postrojenja. Analiza uzorka morske vode (Sredozemno more, Španjolska) pokazala je salinitet od 63000 -66000 miS/cm. Postupkom reverzne osmoze postiže se efekt desalinizacije cca. 98 - 99%, a na što utječe i sama temperatura.

Ilustaracija 1: prikaz vodljivosti u ovisnosti od temperature

[crveno] Temperatura [plavo] Vodljivost [svjetlo plavo] Vodljivost iznad 25° C

1. faza - predtretman

Ova faza obuhvaća dezinfekciju sa natrijevim hipokloritom (0,3mg/litra vode) uz pomoć dozirnih pumpi. Okvirni tehnički podaci:

max. kapacitet 1,6 l/h
max. pritisak 10 bar
volumen spremnika 100 l
max. radna temperatura 40 °C
el. priključak 230V, 50Hz
tip zaštite IP 65

Iza dezinfekcije vrši se flokulacija sa određenim kemikalijama uz pomoć dozirnih pumpi, nakon čega se obavlja filtracija.

2. faza - desalinizacija


Desalinizacija putem reverzne osmoze u praksi je već duže vrijeme primjenjiv postupak, a njezini rezultati su poznati. Proces prirodne osmoze poznat je već 200 godina. Kada razdvajamo dvije tekućine različitih koncentracija (npr. čistu vodu bez soli i solnu otopinu) kroz polupropusnu membranu koja propušta otapalo (npr. vodu), a ne propušta otopljene minerale, tada prolazi kroz tu membranu samo čista voda u otopinu soli. Otopina soli se razrijedi, a volumen solne otopine poveća i njezina se razina digne iznad razine čiste vode, te zbog toga dolazi do razlike u pritiscima, što nazivamo osmotski pritisak. Ovaj proces može se izvesti u obrnutom pravcu, kada na solnu otopinu djelujemo s pritiskom višim od osmotskog te iz otopine soli kroz membranu prolazi čista voda. To je princip reverzne osmoze.


Reverzna osmoza je znači postupak odvajanja otopljenih tvari (minerala) od otapala vode). Njome smo se koristili kod dobivanja pitke vode iz morske vode. Ovaj postupak izveo se uz pomoć posebnih vrsta polupropusnih membrana sastavljenih od tankih vlakana. Takve membrane ugrađene su u čvrste i na visoke pritiske otporne cijevi od poliestera, koje u praksi nazivamo modulima. Na skup ovakvih modula pod povišenim pritiskom usmjerena je morska voda.

Ilustracija 2: prikaz naprave RO s kapacitetom 576 m3/dan i postotkom iskorištenja 30%

Ovakav uređaj primijenjen je na odsoljavanju morske vode karakteristika: 80 m3/h morske vode kod 25°C i saliniteta 46000 ppm. Dobiveni rezultati su: 24 m3/h permeata sa 279 ppm, a ostatak vode je kao koncentrat od 56m3/h (povrat u more) sa 66.000 ppm.

Ilustracija 3: primjer postrojenja u Mas Palomas, Španjolska, sa kapacitetom 1.300 m3/dan

3. faza - posttretman

Ovaj tretman se provodio postupkom kloriranja i korekcije pH vrijednosti, kao i za sve pitke vode.

Zaključak

Desalinizacija se provodi odgovarajućom opremom i u potpunosti zadovoljava sve tehničke i tehnološke norme, kao i norme za zaštitu okoliša. Ima veliku primjenu u proizvodnji pitke vode, tehnološke vode, napojne vode za kotlovska postrojenja, te općenito u prehrambenoj industriji a osobito za mogućnost pripreme pitke vode iz morske vode za naše otoke, gdje se osjeća nestašica vode iz drugih izvora.

na početak


Postrojenje reverzne osmoze za desalinizaciju bočate vode - serija naprava

BW 250 l/h (6m³/h) - 27.500 l/h (660m³/h)

-za vodu saliniteta do 5.000 mg/l; naprave su posebno dizajnirane od kvalitetnih materijala, kako bi zadovoljile potrebe za uklanjanjem visokog udjela soli iz bočate vode; iskorištenje naprava 50 - 70%

 

Informativno izgled naprava

        
 Tip naprave Kapacitet m³/h
UO 250 BW 0,25
UO 500 BW 0,50
UO 750 BW 0,75
UO 1000 BW 1,00
UO 1250 BW 1,25
UO 1500 BW 1,50
UO 2000 BW 2,00
UO 2500 BW 2,50
UO 3000 BW 3,00
UO 3500 BW 3,50
Tip naprave Kapacitet m³/h
UO 4500 BW 4,50
UO 5500 BW 5,50
UO 6500 BW 6,50
UO 8500 BW 8,50
UO 10000 BW 10,00
UO 11500 BW 11,50
UO 13500 BW 13,50
UO 17500 BW 17,50
UO 22500 BW 22,50
UO 27500 BW 27,50

 

Ugrađena naprava za desalinizaciju bočate vode-otok Susak

 

  

Ugrađena naprava za desalinizaciju bočate vode-okolica Trogira

na početak


Postrojenje reverzne osmoze za desalinizaciju morske vode tip UO 100 SW - UO 200 SW 

Kompaktne naprave na zajedničkom postolju za odsoljavanje morske vode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Sastoje se od:

 •  postolja za pričvršćivanje elemenata za upravljanje i nadzor rada postrojenja
 • specijalnih PP filtera (100μm, 5 μm), usisne crpke i visokotlačne klipne crpke sa visokotlačnim cijevima i zaštitom od previsokog pritiska
 • specijalnih modula za morsku vodu (uklj. membrane, tlačne cijevi,inliner)
 • armatura za automatski rad naprave i podešavanje protoka permeata
 • kontrolni elementi za praćenje pritisaka (prije filtera, radnog pritiska, tlačna sklopka za kontrolu pritiska napojne vode,...)
 • instrumenta za mjerenje vodljivosti permeata (odsoljene vode) s područjem mjerenja 20 - 2.000 μS/cm
 • pripremljeno za automatsko ispiranje naprave sa vlastitim permeatom
 • upravljačkog ormara
 • mikroprocesorske upravljačke jedinice tip RO 1000 za posve automatsko nadziranje i upravljanje postrojenjem s dvorednim zapisom radnih faza, vodljivosti permeata, temperature, radnih sati,...

 

Tehnički podaci   UO 100 SW UO 200 SW
količina permeata max l/h 100 200
odsoljavanje min % 98,5 98,5
iskorištenje % 12 20
količina koncentrata min ca. l/h 800 1.500
radni pritisak max bar 60 60
el. priključak V/Hz 3 x 400/50 3 x 400/50
snaga kW 2.62 2.62
priključak napojne vode DN 25 25
priključak permeata DN 10 10
priključak koncentrata DN 10 10
temperatura napojne vode min/max °C 5/35 5/35
temperatura okolice max °C 40 40
dimenzije (v x Š X D) mm 1.620 x 500 x 740 1.620 x 500 x 740

 

Ugrađena naprava za desalinizaciju morske vode-Opat, Kornati

                                                                                                                                                                                                                                                            na početak


Postrojenje reverzne osmoze za desalinizaciju morske vode tip UO 650 SW (15m3/h), UO 850 SW (20m3/h), UO 2500 SW (60m3/h)


Kompaktne naprave na zajedničkom postolju za odsoljavanje morske vode sa stabiliziranom tvrdoćom.

 

 

Sastoji se od:

 • postolja i prednje ploče za pričvršćivanje elemenata za upravljanje i nadzor
 • specijalnih PP filtera (100μm, 5 μm), visokotlačne klipne crpke sa visokotlačnim cijevima
 • specijalnih modula za morsku vodu (uklj. membrane, tlačne cijevi, inliner)
 • armatura za automatski rad naprave i podešavanje protoka permeata
 • kontrolni elementi za praćenje pritisaka (prije filtera, nakon filtera, radnog pritiska, tlačna sklopka za kontrolu pritiska napojne vode,...)
 • instrumenta za mjerenje vodljivosti permeata (odsoljene vode) s područjem mjerenja 20 - 2.000 μS/cm
 • pripremljeno za automatsko ispiranje naprave sa permeatom (spremnik, crpka, dozirno mjesto u vod permeata)
 • upravljačkog ormara
 • mikroprocesorske upravljačke jedinice tip RO 1000 za posve automatsko nadziranje i upravljanje postrojenjem s dvorednim zapisom radnih faza, vodljivosti permeata, temperature, radnih sati,...
 • Postrojenje se isporučuje cijevno i električno kompletno spojeno i spremno za montažu
Tehnički podaci   UO 650 SW UO 850 SW UO 2500 SW
količina permeata max l/h 650 850 2.500
odsoljavanje min % 98,5 98,5 98,5
iskorištenje % 33 33 33
količina koncentrata min ca. l/h 1.300 1.700 5.000
radni pritisak max bar 65 65 65
el. priključak V/Hz 3 x 400/50 3 x 400/50 3 x 400/50
snaga kW 6.0 6.0 22
priključak napojne vode DN 25 25 40
priključak permeata DN 20 20 32
priključak koncentrata DN 25 25 40
pritisak napojne vode min/max bar 3/6 3/6 3/6
temperatura napojne vode min/max °C 5/35 5/35 5/35
temperatura okolice max °C 40 40 40
dimenzije (v x Š X D) mm 1.500 x 1.700 x 1.200 1.520 x 2.600 x 1.200 1.900 x 5.800 x 1.000
težina ca. kg 400 450 900

na početak


Postrojenje reverzne osmoze za desalinizaciju morske vode tip UO 5.000 SW, UO 10.000 SW, UO 20.000 SWKompaktne naprave na zajedničkom postolju za odsoljavanje morske vode sa stabiliziranom tvrdoćom.

 

 

Sastoji se od:

 • postolja i prednje ploče za pričvršćivanje elemenata za upravljanje i nadzor
 • specijalnih PP filtera (100μm, 5 μm), seta crpki (visokotlačna crpka sa frekventnom regulacijom)
 • specijalnih modula za morsku vodu (uklj. membrane, tlačne cijevi, inliner)
 • armatura za automatski rad naprave i podešavanje protoka permeata, hidraulički samočisteći sistem (visokotlačna crpka, TC sistem)
 • kontrolni elementi za praćenje pritisaka (prije filtera, nakon filtera, radnog pritiska, tlačna sklopka za kontrolu pritiska napojne vode,...)
 • instrumenta za mjerenje vodljivosti permeata (odsoljene vode) s područjem mjerenja 20 - 2.000 μS/cm
 • pripremljeno za automatsko ispiranje naprave sa permeatom (spremnik, crpka) sa integriranim dozirnim mjestom za doziranje direktno u cijev permeata
 • upravljačkog ormara
 • mikroprocesorske upravljačke jedinice tip RO 1000 za posve automatsko nadziranje i upravljanje postrojenjem s dvorednim zapisom radnih faza, vodljivosti permeata, temperature, radnih sati,...
 • Postrojenje se isporučuje cijevno i električno kompletno spojeno i spremno za montažu.
Tehnički podaci   UO 5.000 SW UO 10.000 SW UO 20.000 SW
količina permeata max l/h 5.000 10.000 20.000
odsoljavanje min % 98,5 98,5 98,5
iskorištenje % 33 33 33
količina koncentrata min ca. l/h 10.000 20.000 40.000
radni pritisak max bar 65 65 65
el. priključak V/Hz 3 x 400/50 3 x 400/50 3 x 400/50
snaga kW 30 60 110
priključak napojne vode DN 65 80 100
priključak permeata DN 32 50 65
priključak koncentrata DN 40 65 80
pritisak napojne vode min/max bar 3/6 3/6 3/6
temperatura napojne vode min/max °C 5/35 5/35 5/35
temperatura okolice max °C 40 40 40
dimenzije (v x Š X D) mm 1.900 x 5.800 x 1.000 1.900 x 5.800 x 1.200 1.900 x 5.800 x 2.000
težina ca. kg 1.200 2.200 3.000

Podaci su informativni, proizvođač si pridržava pravo izmjena.

na početak


Tražilica